Terraria Wiki:Projects/Vietnamese translation

From Terraria Wiki
Jump to navigation Jump to search
Flag vn.svg
Vietnamese translation of the Terraria Wiki
Bản dịch tiếng Việt của Terraria Wiki
Flag vn.svg
Current status: Abandoned Number of articles of this project: 140 (224 total pages)
#3 among all translation projects with no own subdomain
Latest contribution to this project:
April 17, 2024, 06:46:24 (Ores/vi)

Mục tiêu chính

  • Hỗ trợ người chơi Việt Nam.
  • Gia tăng sự phổ biến của Terraria tại Việt Nam.
  • Giúp trò chơi dễ hiểu và dễ thành thạo cho người chơi Việt Nam.

Cần làm

  • Dịch toàn bộ chủ đề Tiếng Anh.
  • Dịch trò chơi.

Thành viên tham gia dự án

¯\_(ツ)_/¯