Wings/th

From Terraria Wiki
Jump to navigation Jump to search

Pīk pĕn xupkrṇ̒ s̄erim bæb Hardmode (ykwên Fledgling Wings) thī̀ s̄āmārt̄h h̄ı̂ p̄hū̂ lèn bin dị̂ chạ̀wkhrāw doy kār kd ↷ pùm Jump kĥāng wị̂ welā bin ca t̄hūk rīsĕt meụ̄̀x p̄hū̂ lèn wāng bn wạtt̄hu k̄hæ̆ng rwm t̄hụng kār yụ̄n bn bl̆xk læa chı̂ xupkrṇ̒ pīn k̄heā chèn cheụ̄xk tak̄hx rxngthêā h̄ælm læa krng lĕb s̄ảh̄rạb pīn k̄heā pīk bāng prap̣heth yạng xnuỵāt h̄ı̂ p̄hū̂ lèn lxy xyū̀ thī̀ khwām s̄ūng khngthī̀ doy kd pùm ▼ lng nı rah̄ẁāng kār bin læa/h̄rụ̄x rèng khwāmrĕw k̄hụ̂n doy kd pùm ▲ k̄hụ̂n kĥāng wị̂

h̄lạng cāk h̄md welā bin læ̂w p̄hū̂ lèn s̄āmārt̄h kd pùm ↷ Jump kĥāng wị̂ pheụ̄̀x r̀xn t̀x pị dị̂ khwāmrĕw kār r̀xn lng s̄āmārt̄h rèng khwāmrĕw dị̂ doy kār kd pùm ▼ lng kĥāng wị̂ pheìm teim

pīk yạng p̂xngkạn khwām s̄eīy h̄āy cāk kār tkh̄l̀n xīk d̂wy (ykwên meụ̄̀x t̄hūk thænthī̀ d̂wy dī bạf Stoned) thảh̄ı̂ mị̀ cảpĕn t̂xng chı̂ xị them p̂xngkạn khwām s̄eīy h̄āy cāk kār tk xỳāng Lucky Horseshoe

kār bin s̄āmārt̄h khwbkhum dị̂ d̂wy pīk mākkẁā kār chı̂ Rocket Boots, Spectre Boots læa xụ̄̀n«pheīyng xỳāng deīyw læa ch̀wy h̄ı̂ mī raya kār bin thī̀ kŵāng kẁā māk doy thạ̀wpị læ̂w kār tid tậng pīk ca thænthī̀ kārk ra dod doy s̄în cheing d̂wy kār bin thænthī̀ ca t̂xng kradod s̄xng khrậng pheụ̄̀x peid chı̂ ngān xupkrṇ̒ s̄erim kārk ra dod s̄xng khrậng chèn Cloud in a Bottle ca yạng khng h̄ı̂kār kradod pheìm teim sụ̀ng ca chı̂ meụ̄̀x pl̀xy pùm ↷ Jump læ̂w kd xīk khrậng/ meụ̄̀x welā bin thậngh̄md h̄md lng s̄āmārt̄h chı̂ pheụ̄̀x pheìm khwāmrĕw pīk h̄ı̂ tĕm khwāmrĕw dị̂ thạnthī meụ̄̀x peid chı̂ ngān xīk khrậng klāng xākāṣ̄

pạccubạn mī pīk thī̀ mị̀ ŝả kạn thậngh̄md 47 prap̣heth doy 45 prap̣heth mī h̄ı̂ brikār bn de s̄k̒th̆xp wexr̒ chạn de s̄k̒th̆xp khxnsol wexr̒chạn khxnsol læa wexr̒chạn mụ̄x t̄hụ̄x læa 21 prap̣heth bn khxnsol rùn kèā khxnsol rùn kèā læa wexr̒chạn Nintendo 3DS welā læa khwāmrĕw k̄hxng theī̀yw bin xāc tæk t̀āng kạn pị tām wexr̒chạn