Hardmode (Hardmode/vi)

From Terraria Wiki
Jump to navigation Jump to search
Thế giới ban đầu: bản đồ của một thế giới nhỏ trên Phiên bản Desktop Phiên bản Desktop. Nhận thấy hình chữ "V" được tạo ra từ sự lây lan của Corruption (dark purple) và Hallow (màu tím đậm) quần thể, nó thay thế những khối vuông hiện có sau khi đánh bại Wall of Flesh.
Chủ đề này chủ yếu nói về sự thay đổi độ khó của thế giới. Để biết thêm về cài đặt độ khó của người chơi, hãy xem Difficulty § Hardcore. Để biết thêm về độ khó thế giới ban đầu, hãy xem Expert modeMaster mode.
Bestiary Reach Hardmode.png"The ancient spirits of light and dark have been released."Bestiary Reach Hardmode.png

"Những tinh linh của ánh sáng và bóng tối đã được giải phóng."

Hardmode, như tên gọi, cơ bản là một phiêu bản khó hơn thế giới ban đầu. Một thế giới bị biến đổi vĩnh viễn sau khi Wall of Flesh bị đánh bại lần đầu tiên. Hardmode đặt ra cho người chơi những thử thách mới và cho họ nhiều nội dung để khám phá.

Hardmode thêm vào hai quần thể mới đến thế giới, sẽ xuất hiện và hoạt động khi biến đổi là: The HallowUnderground Hallow. Cùng với The Corruption, The Crimson, và những phiêu bản thế giới khác, chúng sẽ liên tục lây lan cùng tốc độ ổn định trong Hardmode. Chúng có thể lan ra toàn bộ thế giới nếu không xử lý đúng cách.

Tại điểm này, DemonCrimson Altars có thể phá vỡ với Pwnhammer, nó rơi ra từ Wall of Flesh. Khi làm vậy, quặng mới, trở nên có sẵn với người chơi bắt đầu từ Hardmode.

Mỗi lần một tế đàn bị phá hủy, có 66% cơ hội xuất hiện một Stone Block trong tầng hang động sẽ biến đổi thành Ebonstone/Crimstone hoặc Pearlstone, tạo điều kiện cho Underground Hallow hoặc Corruption/Crimson. Không có khối nào khác ngoài khối ban đầu sẽ được chuyển đổi.

Cùng với những kẻ thù, Hardmode chứa những kẻ thù mới mà khó hơn, một số kẻ thù từ pre-hardmode được "nâng cấp".

Hardmode cũng làm những bộ giáp, vũ khí, phụ kiện, và nhiều vật phẩm khác sẽ hỗ trợ người chơi và cần thiết để đối phó những thách thức mới. Một số thứ bắt đâu có sẵn để mua từ NPCs, drop từ kẻ thù, hoặc chế tạo và sử dụng từ Hardmode crafting materialcrafting stations.

Trên Phiên bản Nintendo 3DSPhiên bản Nintendo 3DS, khi Wall of Flesh bị đánh bại, một bảng thoại bật lên sẽ mô tả ngắn gọn về Hardmode trong khi thế giới đang được biến đổi.