Converted walls (Converted walls/vi)

From Terraria Wiki
Jump to navigation Jump to search
Chủ đề chính: Background Walls/vi

Tường Biến đổi là loại tường thường được tạo ra khi quần xã lây lan. Chúng có thể tạo ra bằng cách dùng Solution phun bằng Clentaminator/viClentaminator, và trên bản Phiên bản Desktop Phiên bản Desktop, Phiên bản Console Phiên bản Console và Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile chúng có thể tạo ra hoặc mua (ngoại lệ là Tường Nấm tự nhiên). Trên bản Phiên bản Console Hệ máy cũ Old-gen console và 3DSPhiên bản Nintendo 3DS, Clentaminator là cách duy nhất để người chơi có được những loại tường này. Trên bản mà Clentaminator cần để có được ngững loại tường này thì chúng sẽ không rơi ra bất cứ gì khi phá (bằng búa hoặc chất nổ), vì vậy khiến chúng thành vật phẩm không thu thập được trên những bản đó.

Tường Hiển thị Tường Gốc Cần có
Solution
Ghi chú
Ebonstone WallEbonstone Wall Ebonstone Wall (placed).png Stone WallStone Wall Purple SolutionPurple Solution
Corrupt Grass WallCorrupt Grass Wall Corrupt Grass Wall (placed).png Grass WallGrass Wall
Flower WallFlower Wall
Jungle WallJungle Wall
Purple SolutionPurple Solution
Ebonsandstone WallEbonsandstone Wall(Desktop, Console and Mobile versions) Ebonsandstone Wall (placed).png Sandstone WallSandstone Wall(Desktop, Console and Mobile versions) Purple SolutionPurple Solution
Pearlstone WallPearlstone Wall Pearlstone Wall (placed).png Stone WallStone Wall Blue SolutionBlue Solution
Hallowed Grass WallHallowed Grass Wall Hallowed Grass Wall (placed).png Grass WallGrass Wall
Flower WallFlower Wall
Jungle WallJungle Wall
Blue SolutionBlue Solution
Pearlsandstone WallPearlsandstone Wall(Desktop, Console and Mobile versions) Pearlsandstone Wall (placed).png Sandstone WallSandstone Wall(Desktop, Console and Mobile versions) Blue SolutionBlue Solution
Crimstone WallCrimstone Wall Crimstone Wall (placed).png Stone WallStone Wall Red SolutionRed Solution
Crimson Grass WallCrimson Grass Wall Crimson Grass Wall (placed).png Grass WallGrass Wall
Flower WallFlower Wall
Jungle WallJungle Wall
Red SolutionRed Solution Không giống cái khác, Tường Cỏ Crimson không có những bông hoa nhỏ.
Crimsandstone WallCrimsandstone Wall(Desktop, Console and Mobile versions) Crimsandstone Wall (placed).png Sandstone WallSandstone Wall(Desktop, Console and Mobile versions) Red SolutionRed Solution
Mushroom Wall (natural)Mushroom Wall (natural) Mushroom Wall (natural) (placed).png Mud WallMud Wall
Jungle WallJungle Wall (natural version)
Dark Blue SolutionDark Blue Solution (Old-gen console and 3DS versions) Phiên bản "tự nhiên" của Tường Nấm khó sử dụng vì chũng đều có mặt trong tự nhiên. Chúng có rất ít khác biệt về hình ảnh so với loại chế tạo ra.