Category:Consumable items/vi

From Terraria Wiki
Jump to navigation Jump to search

Vật phẩm tiêu thụ là những vật phẩm có thể —nhưng không nhất thiết là bắt buộc— sử dụng theo ý muốn để khiến chúng rời khỏi túi đồ của người chơi.

Danh mục này bao gồm:

Để có thể hiểu rõ định nghĩa của danh mục này, ví dụ về những vật phẩm không bao gồm trong này là: kiếm, cung, boomerang, chùy, hook, và Magic Mirror.