Iron Bar (Iron Bar/vi)

From Terraria Wiki
Jump to navigation Jump to search
Iron Bar
 • ảnh vật phẩm của Iron Barảnh vật phẩm cũ của Iron Bar
 • Iron Bar khi được đặt
Tự động dùng
Stack digit 9.pngStack digit 9.pngStack digit 9.pngStack digit 9.png
Chỉ số
Loại
Đặt được✔️ (rộng 1 × cao 1)
Thời gian sử dụng15 (Rất nhanh)
Độ hiếmRarity level: 0
Bán3 SC
Researchcần có 25

Thỏi Sắt là loại thỏi kim loại đầu game, dùng để chế tạo trang bị cấp độ Sắt, cùng với nhiều vật phẩm khác. Bản thay thế của nó là Thỏi Chì. Nó có thể được đặt trên mặt đất như đồ nội thất.

Chế tạo

Công thức

Kết quảNguyên liệuBàn chế tạo
Iron BarIron BarChlorophyte ExtractinatorChlorophyte Extractinator Conversion(Desktop, Console and Mobile versions)
FurnaceFurnace
 • Wrought Iron FenceWrought Iron Fence(Desktop, Console and Mobile versions)4
Heavy Work BenchHeavy Work Bench(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Iron FenceIron Fence4
Iron AnvilIron Anvil
hoặc
Lead AnvilLead Anvil

Được dùng để chế tạo (Chỉ riêng Sắt)

Kết quảNguyên liệuBàn chế tạo
Lead BarLead BarChlorophyte ExtractinatorChlorophyte Extractinator Conversion(Desktop, Console and Mobile versions)
Wrought Iron FenceWrought Iron Fence(Desktop, Console and Mobile versions)4Heavy Work BenchHeavy Work Bench(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions) Ecto Mist(Desktop, Console and Mobile versions)
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Iron AxeIron Axe
Iron AnvilIron Anvil
hoặc
Lead AnvilLead Anvil
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Iron AxeIron Axe
Iron BowIron Bow
Iron BroadswordIron Broadsword
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Iron ChainmailIron Chainmail
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Iron ChainmailIron Chainmail
Iron DoorIron Door
Iron FenceIron Fence4
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Iron GreavesIron Greaves
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Iron GreavesIron Greaves
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Iron HammerIron Hammer
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Iron HammerIron Hammer
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Iron HelmetIron Helmet
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Iron HelmetIron Helmet
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Iron PickaxeIron Pickaxe
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Iron PickaxeIron Pickaxe
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Iron ShortswordIron Shortsword
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Iron ShortswordIron Shortsword
Iron AnvilIron AnvilWork BenchWork Bench

Được dùng để chế tạo (Cả Sắt và Chì)

Kết quảNguyên liệuBàn chế tạo
Nebula ChestNebula Chest(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Nebula BrickNebula Brick(Desktop, Console and Mobile versions)8
 • Any Iron BarAny Iron Bar2
Ancient ManipulatorAncient Manipulator(Desktop, Console and Mobile versions)
Nebula ClockNebula Clock(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Nebula BrickNebula Brick(Desktop, Console and Mobile versions)10
 • Any Iron BarAny Iron Bar3
 • GlassGlass6
Solar ChestSolar Chest(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Solar BrickSolar Brick(Desktop, Console and Mobile versions)8
 • Any Iron BarAny Iron Bar2
Solar ClockSolar Clock(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Solar BrickSolar Brick(Desktop, Console and Mobile versions)10
 • Any Iron BarAny Iron Bar3
 • GlassGlass6
Stardust ChestStardust Chest(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Stardust BrickStardust Brick(Desktop, Console and Mobile versions)8
 • Any Iron BarAny Iron Bar2
Stardust ClockStardust Clock(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Stardust BrickStardust Brick(Desktop, Console and Mobile versions)10
 • Any Iron BarAny Iron Bar3
 • GlassGlass6
Vortex ChestVortex Chest(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Vortex BrickVortex Brick(Desktop, Console and Mobile versions)8
 • Any Iron BarAny Iron Bar2
Vortex ClockVortex Clock(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Vortex BrickVortex Brick(Desktop, Console and Mobile versions)10
 • Any Iron BarAny Iron Bar3
 • GlassGlass6
Bone ChestBone Chest(Desktop, Console and Mobile versions)
 • BoneBone8
 • Any Iron BarAny Iron Bar2
Bone WelderBone Welder(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
Bone ClockBone Clock(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Any Iron BarAny Iron Bar3
 • GlassGlass6
 • BoneBone10
Lesion ChestLesion Chest(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Lesion BlockLesion Block(Desktop, Console and Mobile versions)8
 • Any Iron BarAny Iron Bar2
Decay ChamberDecay Chamber(Desktop, Console and Mobile versions)
Lesion ClockLesion Clock(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Any Iron BarAny Iron Bar3
 • GlassGlass6
 • Lesion BlockLesion Block(Desktop, Console and Mobile versions)10
Flesh ChestFlesh Chest(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Flesh BlockFlesh Block8
 • Any Iron BarAny Iron Bar2
Flesh Cloning VatFlesh Cloning Vat(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
Flesh ClockFlesh Clock(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Any Iron BarAny Iron Bar3
 • GlassGlass6
 • Flesh BlockFlesh Block10
Glass ChestGlass Chest(Desktop, Console and Mobile versions)
 • GlassGlass8
 • Any Iron BarAny Iron Bar2
Glass KilnGlass Kiln(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Glass ClockGlass Clock
 • Any Iron BarAny Iron Bar3
 • GlassGlass16
Tall GateTall Gate(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Any WoodAny Wood12
 • Any Iron BarAny Iron Bar4
Heavy Work BenchHeavy Work Bench(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
Honey ChestHoney Chest
 • Honey BlockHoney Block8
 • Any Iron BarAny Iron Bar2
Honey DispenserHoney Dispenser(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
Honey ClockHoney Clock
 • Any Iron BarAny Iron Bar3
 • GlassGlass6
 • Honey BlockHoney Block10
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Frozen ChestFrozen Chest
 • Ice BlockIce Block8
 • Any Iron BarAny Iron Bar2
Ice MachineIce Machine(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
Frozen ClockFrozen Clock(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Any Iron BarAny Iron Bar3
 • GlassGlass6
 • Ice BlockIce Block10
Actuation RodActuation Rod(Desktop, Console and Mobile versions)
 • ActuatorActuator50
 • Any Iron BarAny Iron Bar10
 • WireWire10
Iron AnvilIron Anvil
hoặc
Lead AnvilLead Anvil
Announcement BoxAnnouncement Box(Desktop, Console and Mobile versions)
 • SignSign
 • Any Iron BarAny Iron Bar4
 • WireWire4
BathtubBathtub
 • Any Iron BarAny Iron Bar14
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
ChainChain15
 • Any Iron BarAny Iron Bar
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
ChainChain10
 • Any Iron BarAny Iron Bar
Cooking PotCooking Pot
 • Any Iron BarAny Iron Bar10
 • Any WoodAny Wood2
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Empty BucketEmpty Bucket
 • Any Iron BarAny Iron Bar2
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Empty BucketEmpty Bucket
 • Any Iron BarAny Iron Bar3
Glass KilnGlass Kiln(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Any Iron BarAny Iron Bar18
 • TorchTorch8
GrateGrate(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Any Iron BarAny Iron Bar
Heavy Work BenchHeavy Work Bench(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Any WoodAny Wood12
 • Any Iron BarAny Iron Bar8
Inlet PumpInlet Pump
 • Any Iron BarAny Iron Bar10
 • WireWire2
Lamp PostLamp Post
 • Any Iron BarAny Iron Bar3
 • GlassGlass2
 • TorchTorch
Metal SinkMetal Sink(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Any Iron BarAny Iron Bar3
 • Water BucketWater Bucket
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
MinecartMinecart
 • Any Iron BarAny Iron Bar15
 • Any WoodAny Wood10
Minecart TrackMinecart Track50
 • Any Iron BarAny Iron Bar
 • Any WoodAny Wood
Outlet PumpOutlet Pump
 • Any Iron BarAny Iron Bar10
 • WireWire2
Reinforced Fishing PoleReinforced Fishing Pole
 • Any Iron BarAny Iron Bar8
ToiletToilet
 • Any Iron BarAny Iron Bar6
Trash CanTrash Can
 • Any Iron BarAny Iron Bar8
Weather VaneWeather Vane(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Any Iron BarAny Iron Bar4
Coffin MinecartCoffin Minecart(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Any Iron BarAny Iron Bar5
 • Any WoodAny Wood10
 • Rotten ChunkRotten Chunk10
Iron AnvilIron Anvil
hoặc
Lead AnvilLead Anvil
Ecto Mist(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Any Iron BarAny Iron Bar5
 • Any WoodAny Wood10
 • VertebraVertebra10
Gravedigger's ShovelGravedigger's Shovel(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Any Iron BarAny Iron Bar12
 • Any WoodAny Wood3
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Lihzahrd ChestLihzahrd Chest
 • Lihzahrd BrickLihzahrd Brick8
 • Any Iron BarAny Iron Bar2
Lihzahrd FurnaceLihzahrd Furnace(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
Lihzahrd ClockLihzahrd Clock(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Any Iron BarAny Iron Bar3
 • GlassGlass6
 • Lihzahrd BrickLihzahrd Brick10
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Living Wood ChestLiving Wood Chest
 • WoodWood8
 • Any Iron BarAny Iron Bar2
Living LoomLiving Loom(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
Living Wood ClockLiving Wood Clock(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Any Iron BarAny Iron Bar3
 • GlassGlass6
 • WoodWood10
FlamethrowerFlamethrower
 • Any Iron BarAny Iron Bar20
 • Illegal Gun PartsIllegal Gun Parts
 • Soul of FrightSoul of Fright20
Mythril AnvilMythril Anvil
hoặc
Orichalcum AnvilOrichalcum Anvil
Logic Sensor (Day)Logic Sensor (Day)(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Soul of LightSoul of Light5
 • Any Iron BarAny Iron Bar
 • WireWire
Logic Sensor (Night)Logic Sensor (Night)(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Soul of NightSoul of Night5
 • Any Iron BarAny Iron Bar
 • WireWire
Logic Sensor (Player Above)Logic Sensor (Player Above)(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Soul of SightSoul of Sight
 • Any Iron BarAny Iron Bar
 • WireWire
Mechanical EyeMechanical Eye
 • LensLens3
 • Any Iron BarAny Iron Bar5
 • Soul of LightSoul of Light6
Mechanical SkullMechanical Skull
 • BoneBone30
 • Any Iron BarAny Iron Bar5
 • Soul of LightSoul of Light3
 • Soul of NightSoul of Night3
Mechanical WormMechanical Worm
 • VertebraVertebra6
 • Any Iron BarAny Iron Bar5
 • Soul of NightSoul of Night6
 • Rotten ChunkRotten Chunk6
 • Any Iron BarAny Iron Bar5
 • Soul of NightSoul of Night6
Ash Wood ClockAsh Wood Clock(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Ash WoodAsh Wood(Desktop, Console and Mobile versions)10
 • Any Iron BarAny Iron Bar3
 • GlassGlass6
SawmillSawmill
Balloon ClockBalloon Clock(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Any BalloonAny Balloon10
 • Any Iron BarAny Iron Bar3
 • GlassGlass6
Bamboo ClockBamboo Clock(Desktop, Console and Mobile versions)
 • BambooBamboo(Desktop, Console and Mobile versions)10
 • Any Iron BarAny Iron Bar3
 • GlassGlass6
BarrelBarrel
 • Any WoodAny Wood9
 • Any Iron BarAny Iron Bar
Blacksmith RackBlacksmith Rack(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Any WoodAny Wood12
 • Any Iron BarAny Iron Bar3
Boreal Wood ClockBoreal Wood Clock(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Any Iron BarAny Iron Bar3
 • GlassGlass6
 • Boreal WoodBoreal Wood(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)10
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Cactus ClockCactus Clock
 • Any Iron BarAny Iron Bar3
 • GlassGlass6
 • CactusCactus10
Carpentry RackCarpentry Rack(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Any WoodAny Wood12
 • Any Iron BarAny Iron Bar3
Crystal ClockCrystal Clock(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Any Iron BarAny Iron Bar3
 • Crystal BlockCrystal Block(Desktop, Console and Mobile versions)25
Dynasty BathtubDynasty Bathtub(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Dynasty WoodDynasty Wood(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)14
 • Any Iron BarAny Iron Bar2
Dynasty ClockDynasty Clock(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Any Iron BarAny Iron Bar3
 • GlassGlass6
 • Dynasty WoodDynasty Wood(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)10
Ebonwood ClockEbonwood Clock(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Any Iron BarAny Iron Bar3
 • GlassGlass6
 • EbonwoodEbonwood10
Grandfather ClockGrandfather Clock
 • Any Iron BarAny Iron Bar3
 • GlassGlass6
 • WoodWood10
Granite ClockGranite Clock(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Any Iron BarAny Iron Bar3
 • GlassGlass6
 • Smooth Granite BlockSmooth Granite Block(Desktop, Console and Mobile versions)10
Helmet RackHelmet Rack(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Any WoodAny Wood12
 • Any Iron BarAny Iron Bar3
Marble ClockMarble Clock(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Any Iron BarAny Iron Bar3
 • GlassGlass6
 • Smooth Marble BlockSmooth Marble Block(Desktop, Console and Mobile versions)10
Martian Astro ClockMartian Astro Clock(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Any Iron BarAny Iron Bar3
 • GlassGlass6
 • Martian Conduit PlatingMartian Conduit Plating(Desktop, Console and Mobile versions)10
Meteorite ClockMeteorite Clock(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Any Iron BarAny Iron Bar3
 • GlassGlass6
 • Meteorite BrickMeteorite Brick(Desktop, Console and Mobile versions)10
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Mushroom ClockMushroom Clock
 • Any Iron BarAny Iron Bar3
 • GlassGlass6
 • Glowing MushroomGlowing Mushroom10
Palm Wood ClockPalm Wood Clock(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Any Iron BarAny Iron Bar3
 • GlassGlass6
 • Palm WoodPalm Wood(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)10
Pearlwood ClockPearlwood Clock(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Any Iron BarAny Iron Bar3
 • GlassGlass6
 • PearlwoodPearlwood10
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Pumpkin ClockPumpkin Clock
 • Any Iron BarAny Iron Bar3
 • GlassGlass6
 • PumpkinPumpkin10
Reef ClockReef Clock(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Reef BlockReef Block(Desktop, Console and Mobile versions)10
 • Any Iron BarAny Iron Bar3
 • GlassGlass6
Rich Mahogany ClockRich Mahogany Clock(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Any Iron BarAny Iron Bar3
 • GlassGlass6
 • Rich MahoganyRich Mahogany10
Sandstone ClockSandstone Clock(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Smooth SandstoneSmooth Sandstone(Desktop, Console and Mobile versions)10
 • Any Iron BarAny Iron Bar3
 • GlassGlass6
Shadewood ClockShadewood Clock(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Any Iron BarAny Iron Bar3
 • GlassGlass6
 • ShadewoodShadewood10
Spear RackSpear Rack(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Any WoodAny Wood12
 • Any Iron BarAny Iron Bar3
Spider ClockSpider Clock(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Spider Nest BlockSpider Nest Block(Desktop, Console and Mobile versions)10
 • Any Iron BarAny Iron Bar3
 • GlassGlass6
Spooky ClockSpooky Clock(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Any Iron BarAny Iron Bar3
 • GlassGlass6
 • Spooky WoodSpooky Wood10
Sword RackSword Rack(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Any WoodAny Wood12
 • Any Iron BarAny Iron Bar3
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Skyware ChestSkyware Chest
 • Sunplate BlockSunplate Block8
 • Any Iron BarAny Iron Bar2
Sky MillSky Mill(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
Skyware ClockSkyware Clock(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Any Iron BarAny Iron Bar3
 • GlassGlass6
 • Sunplate BlockSunplate Block10
Sunplate ClockSunplate Clock(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Any Iron BarAny Iron Bar3
 • GlassGlass6
 • Sunplate BlockSunplate Block15
Slime ChestSlime Chest
 • Slime BlockSlime Block8
 • Any Iron BarAny Iron Bar2
SolidifierSolidifier
Slime ClockSlime Clock
 • Any Iron BarAny Iron Bar3
 • GlassGlass6
 • Slime BlockSlime Block10
Steampunk ChestSteampunk Chest(Desktop, Console and Mobile versions)
 • CogCog8
 • Any Iron BarAny Iron Bar2
Steampunk BoilerSteampunk Boiler(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
Steampunk ClockSteampunk Clock(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Any Iron BarAny Iron Bar3
 • GlassGlass6
 • CogCog10
Cyan Weighted Pressure PlateCyan Weighted Pressure Plate
 • Any Pressure PlateAny Pressure Plate
 • Any Iron BarAny Iron Bar2
 • WireWire
Tinkerer's WorkshopTinkerer's Workshop
Orange Weighted Pressure PlateOrange Weighted Pressure Plate
 • Any Pressure PlateAny Pressure Plate
 • Any Iron BarAny Iron Bar2
 • WireWire
Pink Weighted Pressure PlatePink Weighted Pressure Plate
 • Any Pressure PlateAny Pressure Plate
 • Any Iron BarAny Iron Bar2
 • WireWire
Purple Weighted Pressure PlatePurple Weighted Pressure Plate
 • Any Pressure PlateAny Pressure Plate
 • Any Iron BarAny Iron Bar2
 • WireWire
Ash Wood ChestAsh Wood Chest(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Ash WoodAsh Wood(Desktop, Console and Mobile versions)8
 • Any Iron BarAny Iron Bar2
Work BenchWork Bench
Balloon ChestBalloon Chest(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Any BalloonAny Balloon8
 • Any Iron BarAny Iron Bar2
Bamboo ChestBamboo Chest(Desktop, Console and Mobile versions)
 • BambooBamboo(Desktop, Console and Mobile versions)8
 • Any Iron BarAny Iron Bar2
Blue Dungeon ChestBlue Dungeon Chest(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Blue BrickBlue Brick8
 • Any Iron BarAny Iron Bar2
Boreal Wood ChestBoreal Wood Chest(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Boreal WoodBoreal Wood(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)8
 • Any Iron BarAny Iron Bar2
Cactus ChestCactus Chest
 • CactusCactus8
 • Any Iron BarAny Iron Bar2
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Cactus ClockCactus Clock
 • Any Iron BarAny Iron Bar3
 • GlassGlass6
 • CactusCactus10
ChestChest
 • WoodWood8
 • Any Iron BarAny Iron Bar2
Crystal ChestCrystal Chest(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Crystal BlockCrystal Block(Desktop, Console and Mobile versions)20
 • Any Iron BarAny Iron Bar2
Dynasty ChestDynasty Chest(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Dynasty WoodDynasty Wood(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)8
 • Any Iron BarAny Iron Bar2
Ebonwood ChestEbonwood Chest
 • EbonwoodEbonwood8
 • Any Iron BarAny Iron Bar2
Granite ChestGranite Chest(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Smooth Granite BlockSmooth Granite Block(Desktop, Console and Mobile versions)8
 • Any Iron BarAny Iron Bar2
Green Dungeon ChestGreen Dungeon Chest(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Green BrickGreen Brick8
 • Any Iron BarAny Iron Bar2
Marble ChestMarble Chest(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Smooth Marble BlockSmooth Marble Block(Desktop, Console and Mobile versions)8
 • Any Iron BarAny Iron Bar2
Martian ChestMartian Chest(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Martian Conduit PlatingMartian Conduit Plating(Desktop, Console and Mobile versions)8
 • Any Iron BarAny Iron Bar2
Meteorite ChestMeteorite Chest(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Meteorite BrickMeteorite Brick(Desktop, Console and Mobile versions)8
 • Any Iron BarAny Iron Bar2
Mushroom ChestMushroom Chest
 • Glowing MushroomGlowing Mushroom8
 • Any Iron BarAny Iron Bar2
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Mushroom ClockMushroom Clock
 • Any Iron BarAny Iron Bar3
 • GlassGlass6
 • Glowing MushroomGlowing Mushroom10
Obsidian ChestObsidian Chest(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
Palm Wood ChestPalm Wood Chest(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Palm WoodPalm Wood(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)8
 • Any Iron BarAny Iron Bar2
Pearlwood ChestPearlwood Chest
 • PearlwoodPearlwood8
 • Any Iron BarAny Iron Bar2
Pink Dungeon ChestPink Dungeon Chest(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Pink BrickPink Brick8
 • Any Iron BarAny Iron Bar2
Pumpkin ChestPumpkin Chest(Desktop, Console and Mobile versions)
 • PumpkinPumpkin8
 • Any Iron BarAny Iron Bar2
Phiên bản Console Hệ máy cũ only:
Pumpkin ClockPumpkin Clock
 • Any Iron BarAny Iron Bar3
 • GlassGlass6
 • PumpkinPumpkin10
Reef ChestReef Chest(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Reef BlockReef Block(Desktop, Console and Mobile versions)8
 • Any Iron BarAny Iron Bar2
Rich Mahogany ChestRich Mahogany Chest
 • Rich MahoganyRich Mahogany8
 • Any Iron BarAny Iron Bar2
Sandstone ChestSandstone Chest(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Smooth SandstoneSmooth Sandstone(Desktop, Console and Mobile versions)8
 • Any Iron BarAny Iron Bar2
SawmillSawmill
 • Any WoodAny Wood10
 • Any Iron BarAny Iron Bar2
 • ChainChain
Shadewood ChestShadewood Chest
 • ShadewoodShadewood8
 • Any Iron BarAny Iron Bar2
Spider ChestSpider Chest(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Spider Nest BlockSpider Nest Block(Desktop, Console and Mobile versions)8
 • Any Iron BarAny Iron Bar2
Spooky ChestSpooky Chest(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Spooky WoodSpooky Wood8
 • Any Iron BarAny Iron Bar2
Trap DoorTrap Door(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Any WoodAny Wood8
 • Any Iron BarAny Iron Bar4

Ngoài lề

 • Sắt nguyên chất ngoài đời thật không hợp lý để làm công cụ vì tính de64 uốn của nó. Công dụng của nó trong Terraria giống với thép ngoài đời thực hơn.

Xem thêm

Lịch sử

 • Desktop 1.4.0.1: Giờ có thể dùng để chế tạo Gravedigger's Shovel, Coffin Minecart, Weather Vane, Wrought Iron Fence, Grate, và các đồ nội thất khác.
 • Desktop 1.3.0.1: Cập nhật hình ảnh. Hình ảnh cũ là: Iron Bar (old).png
 • Desktop 1.2: Có thể đặt được.
 • Desktop-Release: Ra mắt.
Phiên bản Console Phiên bản Console
 • Console-Release: Ra mắt.
Phiên bản Nintendo Switch Phiên bản Nintendo Switch
 • Switch 1.0.711.6: Ra mắt.
 • Mobile-Release: Ra mắt.
Phiên bản Nintendo 3DSPhiên bản Nintendo 3DS
 • 3DS-Release: Ra mắt.